Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem dels següents aspectes:


Objecte


El següent Avís Legal identifica al titular del lloc web www.emparaserveis.cat, inclou i desenvolupa les Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web i especifica la Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc, de tercers i dels enllaços.


A més, es defineixen les condicions legals aplicables de forma genèrica per l’accés a la web i/o l’ús dels seus serveis, proporcionats per EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L.


Identificació del titular

Aquesta web és propietat de la EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. CIF B-67565424 amb domicili social a C/Llibertat, 30 08800, Vilanova i la Geltrú, Telèfon 93 737 29 57 i correu electrònic emparaserveis@emparaserveis.cat.


Privacitat


Li preguem que revisi freqüentment la nostra Política de Privacitat, la nostra Política de Cookies, que també regeixen l’ús que realitzi dels Serveis de www.emparaserveis.cat, perquè conegui les nostres polítiques vigents.


Condicions d’accés al lloc web i utilització dels serveis per part de l’usuari

1- Llegiu detingudament aquestes condicions abans d’utilitzar els serveis de
www.empararserveis.cat. Al utilitzar-los, accepta la vinculació del present Avís Legal.

2- L’accés a la Web és lliure i gratuït, tot i que està condicionat a l’acceptació expressa i a l’estricte
compliment per part de l’Usuari del present Avís Legal.

3- L’accés i la utilització per l’Usuari del referit lloc web i/o dels serveis que presta es realitzen sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, que s’obliga a:

  • No accedir i/o utilitzar el lloc web o els productes i serveis amb fins il·lícits.
  • No realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar i/o impedir l’activitat normal del lloc web.
  • No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través del lloc web i/o dels Serveis qualsevol classe de material que contravingui o hagi estat obtingut contravenint la legislació vigent, la bona fe o l’ordre públic i el present Avís Legal i/o que resulti perjudicial per a tercers.

4- En el cas que l’Usuari causés danys a tercers en accedir o fer ús del lloc web i/o els serveis, exonera expressament a EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A aquests efectes, l’Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se i mantindrà íntegrament indemne a EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L.


L’Usuari haurà d’informar immediatament a EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. de qualsevol
circumstància que pugui implicar un risc d’accés i/o ús per un individu no autoritzat, per tal que es procedeixi a la cancel·lació i substitució del compte.

5- L’accés i/o utilització del lloc web implica l’acceptació per l’Usuari que EMPARA SERVEIS
ASSISTENCIALS S.L. exclou el reconeixement de tota garantia, ja sigui expressa o implícita i declina tota responsabilitat per raó de la impossibilitat d’accés o utilització del lloc web i/o dels serveis.


Propietat Intel·lectual


L’estructura i el contingut del lloc web i els serveis, sense restricció qualsevol dels seus elements, són propietat de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. o s’han autoritzat a la mateixa i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual, de manera que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.


Concretament, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació,
comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels referits continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. o, si s’escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar.


L’Usuari disposa únicament d’un dret d’ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web i de les prestacions dels serveis (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d’acord amb el present Avís Legal i amb qualsevol altres documents o legislació vigent que li sigui aplicable.


De la mateixa manera, l’accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts no confereix a l’Usuari dret algun sobre les publicacions, marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips i altres signes distintius, ja siguin titularitat de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita autorització de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. o dels seus legítims propietaris.

Contingut de la web, enllaços des de tercers i a tercers


EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L., no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeixi als mateixos o els utilitzi.


Així mateix, EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’enllaços en el lloc web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.


Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o la prestació de serveis prestats per aquesta web en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. o per a la seva imatge.


EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la
cancel·lació dels enllaços que apuntin cap al lloc web quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.


Modificacions de l’avís legal


EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. es reserva el dret a modificar el present avís legal, sense que sigui requisit previ l’acceptació expressa per part de l’Usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint al lloc web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l’Usuari haurà de cessar en l’accés i/o utilització del Lloc Web i dels Serveis.


Li recomanem que guardi còpia d’aquest document, ja que EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. no arxivarà aquesta versió i no l’oferirà de forma accessible un cop s’hagin fet modificacions.


L’Usuari accepta que la versió redactada en català d’aquest document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix en un altre idioma.

Miscel·lània

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, en aquest cas haurà de substituir-se la mateixa per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís Legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o
amplien la interpretació de l’Avís Legal.

Pel que fa a l’accés i/o utilització de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L., en el cas d’existir
discrepàncies entre el que estableix el present Avís Legal i el que estableix el document Termes i
Condicions Generals de Contractació de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L., prevaldrà el que disposa aquest últim.

El no exercici o execució per part de EMPARA SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. de qualsevol dret o
disposició continguda en el present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte
reconeixement i acord per escrit.


Legislació i jurisdicció aplicable


El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que
disposen les presents disposicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués
correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la
Geltrú (Espanya).


Vilanova i la Geltrú, 01 de gener de 2021